PhDr. Radek Pěkný

klinický psycholog, psychoterapeut

Zabývám se psychologickým poradenstvím, individuální a skupinovou psychoterapií pro dospělé, hypnoterapií a sportovní psychologií. Ve své praxi se věnuji problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Rovněž poskytuji odborné konzultace. Přestože jsem absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, jsem zastáncem tzv. eklektického přístupu (používání poznatků z různých psychoterapeutických směrů).

Vzdělání:

 • FF UK 2000 – 2006 – jednooborová Psychologie (Mgr.)
 • FF UK 2008 – rigorózní zkouška (PhDr.)
 • IPVZ 2013 – atestace z klinické psychologie

Odborná praxe:

 • 1/2007 – 9/2013 – psycholog (Ústřední lékařsko – psychologické oddělení ÚVN Praha).
 • V letech 2010 – 2013 jako psycholog na lůžkové části Psychiatrického oddělení ÚVN Praha.
 • 10/2013 – 3/2019 – klinický psycholog (krizové oddělení DPS Ondřejov)
 • 6/2019 – dosud – klinický psycholog (Klinika Kappa)
 • 3/2020 – dosud – klinický psycholog (Ústřední lékařsko – psychologické oddělení ÚVN Praha)
 • 9/2021 – dosud – psycholog (Kontaktní místo duševního zdraví 3.LF)

Absolvované kurzy:

 • Struktura a organizace osobnosti v psychologické diagnostice (IPVZ, 2008)
 • Posttraumatická stresová porucha a akutní reakce na stres I. (IPVZ, 2008)
 • Diagnostika poruch osobnosti – využití strukturovaného rozhovoru I. (IPVZ, 2008)
 • Integrace poznatků z psychodiagnostických metod (IPVZ, 2008)
 • Časová osa (LIRTAPS, 2009)
 • Krizová intervence (Remedium, 2010)
 • Certifikovaný kurz MMPI – 2 (IPVZ, 2011)
 • Psycholog ve zdravotnictví (FF UK, 2012)
 • Psychologická vývojová diagnostika – specializační stáž (IPVZ, 2013)
 • Certifikovaný kurz Rorschachova metoda (IPVZ, 2013)
 • Výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR (2010 – 2015) v rozsahu 550 hodin.
 • Kurz Hypnóza I. (PN Kroměříž, 2020)
 • Kurz Hypnóza II. (PN Kroměříž, 2022)
 • Základní kurz Transakční analýzy TA 101 (TaEdu, 2023)
 • Úvod do psychoterapie traumatu (Odstrčil, Pinkasová, 2023)
 • Workshop seberegulace a práce se zdroji (ČIPE, 2023)
 • Workshop v metodě Assyst (ČIPE, 2023)
 • Situační trauma (Odstrčil, Pinkasová, 2024)
 • Výcvik v metodě EMDR (ČIPE, probíhá)
 • Výcvik v relaxačních technikách (Hélio, probíhá)

Tel: 608 473 839
Email: radek@vpcentrum.cz

Martin Vojvoda

psychoterapeut

Zabývám se psychoterapií, zejména závislostmi a vztahovou terapií.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii PVŠPS 2019–
 • Pražská psychoterapeutická fakulta PPF
 • výcvik SUR v komunitně skupinové psychoterapii 2010-2015 vedoucí výcviku PhDr. Miroslav Vyhnálek, CScPhDr , Marie Pečená a PHDR. JIŘÍ Drahota
 • výklad snů Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D 2010-2012
 • tříleté teoretické studium Daseinsanalýza
 • hagioterapeutický seminář A,B,C s praxí v PL Bohnice; člen hagioterapeutické společnosti
 • lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii
 • výcvik v integrativní rodinné terapii 2015-2017
 • Výcvik v daseinsanalitické psychoterapii – Péče o duši

Absolvované kurzy:

 • Transakční analýza I,II
 • Rogersovská psychoterapie
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I,II
 • Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie
 • Osobní existenciální analýza
 • Tragická triáda logoterapie
 • Základy logoterapie a logodiagnostiky

Tel: 737 279 522
Email: martin@vpcentrum.cz
Web:  www.terapeutickyvykladsnu.cz

Pavla Státníková

Věnuji se doprovázení klientů v krizích a těžkých životních situacích, zabývám se zejména závislostmi, a depresemi, úzkostmi stavy. Absolvovala jsem úplné psychoterapeutické na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze. V současnosti jsem v pětiletém výcviku Péče o duši a ve výcviku Aktivní imaginace u Jakuba Zlámaného. Mnoho let jsem působila jako koterapeutka skupin hagioterapie závislých pacientů, posléze stejně sebezkušenostní skupiny hagioterapie.

Další kurzy a vzdělání:

 • Lege artis (dvouletý J. Růžička, J. Zlámaný)
 • Dvouletý Výklad snů (dvouletý J. Růžička)
 • Sen v jungovské psychoterapii (L. Běťák)
 • Poruchy osobnosti a kognitivně behaviorální terapie (K. Durecová)
 • KBT Depresivních poruch (K. Durecová)
 • Fenomenologie (A. Hogenová)
 • Práce s náboženskostí člověka (P. Remeš)
 • Hlubinně psychologický výklad bible (P. Remeš)
 • Démonologie otců Pouště (P. Remeš)
 • Daseinsanalytický výklad snů (J. Růžička, O. Čálek)
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi (J. Zlámaný)
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi – Thanatos (J. Zlámaný)

Petr Parák

kouč, terapeut, mediátor

Zabývám se koučováním, mediací a terapií zaměřenou na řešení. Vedu kurzy a semináře v oblasti psychologie mezilidské komunikace a vyjednávání, zvládání zátěžových situací, asertivity a dalších.

Výcvik “Řešení konfliktů metodou mediace” vedený Asociací Mediátorů ČR, výcvik je akreditován Ministerstvem školství a Ministerstvem práce a sociálních věci.

Výcvik “Facilitace v procesu řízené diskuse” vedený Asociací Mediátorů ČR, výcvik je akreditován Ministerstvem školství a Ministerstvem práce a sociálních věci.

Výcvik “Profesionální kouč”, vedený dle standardů Mezinárodní asociace koučů (ICF) , ve vzdělávání v této oblasti pokračuji a jsem na cestě k získání certifikátů ACC a PCC.

Vzdělání:

 • Pražská psychoterapeutická fakulta PPF
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii
 • Absolvované kurzy:

  • Transakční analýza
  • Racionálně-emotivně-behavirální terapie
  • Základy logoterapie a logodiagnostiky
  • Strukturované metody logoterapie
  • Tragická triáda logoterapie
  • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi
  • Asertivita
  • Řešení konfliktů vyjednáváním
  • Základy koučování

Mgr. Dominika Skalická

Vzdělání:

 • FF UK 2006 – 2012 – jednooborová Psychologie (Mgr.)

Výcviky a kurzy:

 • Výcvik v terapii Attachmentu, Praha, Institut Natama (2018 – 2019)
 • Kurz „Krizová intervence: Systemický přístup při práci s krizí“, Praha, Gaudía (2018)
 • Kurz „Motivační rozhovory“, Praha (2018)
 • Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru Psycholog ve zdravotnictví (2013)
 • Psychoterapeutický výcvik SUR (vedoucí výcvikové komunity KUŠ MUDr. Jiří Krombholz), Praha, Česká republika (2009-2014), v rozsahu 550 hodin
 • Jednodenní kurz programu KUPREV, Praha (2018)
 • Program pro děti s dysfázií, autismem, ADHD a jinými obtížemi.
 • Jednodenní kurz programu KUPUB, Praha (2018)
 • Skupinový program pro adolescenty – nácvik asertivních a relaxačních technik
  Jednodenní kurz programu KUMOT, Praha (2017)
 • Skupinový program pro děti s diagnózou ADHD, děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné a pro děti s jinými obtížemi.
  Jednodenní kurz programu KUPOZ
 • Program založený na práci s dětmi s diagnózou ADHD, ADD, s neurotickými dětmi a dětmi s inteligenčním deficitem.
  Konference Vyvíjející se mozek: Sociálně – emocionální vývoj dítěte (2018)
 • Vědecké poznatky o raném vývoji mozku, attachmentu a jejich významu pro zdravý vývoj mozku, mysli a rozvoj chování v dětství a dospělosti. (PhDr. Petra Winnette, PhD. a Nim Tottenham, PhD.)
  Konference Poruchy příjmu potravy, IPVZ (2018)

Diagnostické metody:

 • Základní kurz v Rorschachově metodě (ROR) s akreditací (2019)
 • MMPI-2, Hogrefe Testsystem (2018),
 • Práce s dětskou kresbou, Hogrefe Testsystem (2018)
 • Pervazivní vývojové poruchy – psychopatologie a diferenciální diagnostika, IPVZ (2018)
 • Kurz SON-R 2 1/2-7, Hogrefe Testsystem (2018)
 • Akreditovaný kurz TAT (Tématický apercepční test) (2014)
 • Kurz Scénotest, IPVZ (2018)
 • Kurz IDS, Hogrefe Testsystem (2017)

RNDr. Monika Vrajová, Ph.D.

psychoterapeutka, lektorka

Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii dospělých. Zaměřuji se především na problematiku úzkostí, depresí a práci se stresem. Vycházím nejen z ze svého výcviku SUR (psychodynamicky hlubině orientovaná terapie) a z absolvovaných kurzů, ale mám za sebou i mnohaleté působení v oblasti neurověd a zkušenosti s poradenstvím, mezinárodní spoluprací v oblasti zdraví a s výukou.

Vzdělání:

 • Přírodovědecká fakulta UK
 • 3.LF UK – doktorské studium neurověd (Ph.D.)

Praxe:

 • 2003 – 2006 – výuka na gymnáziu
 • 2005 – 2015 – výzkum původu schizofrenie (Psychiatrické centrum Praha
 • 2015 – 2019 – výzkum mechanismů fungování závislostí (Národní ústav duševního zdraví)
 • 2020 – dosud – Národní Kontakt (NCP) pro oblast zdraví v programu Horizont Evropa (Technologické Centrum Praha v oddělení Národního informačního centra pro evropský výzkum (NICER))

Absolvované kurzy:

 • Výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR (2010 – 2015) v rozsahu 550 hodin (vedoucí komunity PhDr. Miroslav Vyhnálek)
 • Kurz meditace všímavosti (Marian Chrasta, 2017)
 • Základní kurz Transakční analýzy TA 101 (TaEdu, 2023)

Tel: 605 374 271
Email: monika@vpcentrum.cz